Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúcim je spoločnosť: DRAGOMONT s.r.o., so sídlom: Charkovská 20, 040 22 Košice, ktorá je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24311/V
IČO: 44 894 392
IČ DPH: SK2022885568
DIČ: 2022885568
Spoločnosť DRAGOMONT s.r.o. je platcom DPH
Číslo účtu: SK92 1100 0000 0029 2583 1964
SWIFT: TATRSKBX
Zastúpená: Dragan HOUDEK, konateľ
Kontaktná osoba: Dragan HOUDEK, konateľ
Tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby: 0917141468, omietame@omietame.sk
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s
úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje
predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom
kúpy tohto tovaru.
1.4 Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 7 a bod 2.5. týchto podmienok
nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú týmito
podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho www.omietame.sk alebo telefonicky.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu emailom a zároveň oznámi kupujúcemu
dostupnosť a možný termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho (spotrebiteľa) možné do 14 dní od objednania tovaru bez
udania dôvodu. Kupujúci (spotrebiteľ) môže zrušiť objednávku e-mailom. Po overení splnenia podmienok
zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu (spotrebiteľovi) storno objednávky e-mailom alebo
telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na
bankový účet kupujúceho (spotrebiteľa).
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto
prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné
riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže
skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3. Ceny

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 K základnej cene tovaru sa v prípade, ak tovar nebude kupujúcim vyzdvihnutý osobne, pripočíta cena za
dopravu tovaru podľa sadzobníka Slovenskej pošty – služba Poštový kuriér (www.postovy-kurier.sk).
3.3 Cena tovaru je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je väčšinou
viditeľná priamo v objednávke, resp. cenu vypočíta predávajúci a túto cenu oznámi kupujúcemu pred
zrealizovaním objednávky. V cene dopravy je zahrnuté aj balné.
3.4 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok
kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom
pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho uvedený v Čl. 1 týchto podmienok.

3.5 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako daňový doklad a dodací list, bude kupujúcemu doručená v balíku spolu
s tovarom, ; pri osobnom odbere bude kupujúcemu odovzdaná spolu s tovarom. Faktúra slúži ako záručný list
pri tovare, ktorý nemá vystavený záručný list.

4. Platby

4.1 Platba za tovar bude realizovaná dobierkou kuriérovi, alebo hotovosťou na odbernom mieste. Na základe
odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle kupujúcemu e-mailom.
4.2 Platba je možná iba v EUR.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia
objednávky, maximálna doba dodania je 20 pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O
dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky
telefonicky, resp. e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť
stornovať objednávku.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný bez zbytočného odkladu po pripísaní ceny tovaru (pri osobnom odbere), resp.
ceny tovaru a dopravy na účet predávajúceho.
5.4. V prípade, ak kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar, vzniká predávajúcemu nárok na
uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov – nákladov na nové doručenie tovaru, ak
nie je dohodnuté inak.

6. Doručenie tovaru

6.1 Kupujúci si môže zvoliť, či si tovar vyzdvihne osobne alebo mu bude tovar doručený.
6.2 Predávajúci zabezpečuje dopravu Slovenskou poštou – služba Poštový kuriér.
6.3 Adresa dodania je stanovená na základe objednávky kupujúceho.
6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať
neporušenosť zásielky.
6.5. Predávajúci dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.6 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.
6.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za tovar, ktorý kupujúci v stanovenej lehote neprevezme. Predávajúci
tiež nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené Slovenskou
poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

7. Odstúpenie od vybavenej objednávky

7.1 Kupujúci (spotrebiteľ) je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej
objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený
b) nepoužitý
c) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci (spotrebiteľ) rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je
povinný:
a) písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo
objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť
vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných
obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného
tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky
celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude
predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho
(spotrebiteľa) naspäť.

8. Záruky a reklamácie

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov okrem
tovarov, ktorých vlastnosti takúto záruku neumožňujú ( napr. omietky, stierky a pod.) a táto informácie je
uvedená na obale výrobku. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto
výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.
8.3 Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená
faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list,
ale zákazník ho stratil.
8.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou
faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1.Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.
8.6 SŤAŽNOSTI A PODNETY SPOTREBITEĽOV :
8.6.1. Sťažnosti a podnety je potrebné zaslať e-mailom na našu adresu omietame@omietame.sk , alebo
písomne na adresu nášho sídla uvedenú vyššie.
8.6.2. Doručené sťažnosti a podnety sa snažíme riešiť okamžite, pri veľmi komplikovaných prípadoch je
maximálne lehota na vyriešenie 30 dní.
8.6 V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k
zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške nákupnej ceny tovaru v deň nákupu.
8.7 Reklamácia bude odôvodnene zamietnutá a výrobok bude kupujúcemu vrátený, pokiaľ predávajúci zistí
(testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu.

9. Alternatívne riešenie sporu

9.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu
alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30
dní odo dňa jej odoslania.
9.2. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý si sám vyberie zo
zoznamu uvedeného na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.
10. Záverečné informácie
10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI); dozorný orgán Inšpektorát
SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, odbor výkonu dozoru.
10.2 Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.